1. Generel information

1.1 Tabtimize ApS, centralt virksomhedsregister nr. 38 97 55 79, har etableret et content marketing bureau SoMe Captions, som har etableret en tekstforfatningsservice til linkbuilding, kaldet SEO af SoMe Captions (herefter ”Selskabet”), som yder produktion af tekster til SEO og primært linkbuilding (herefter benævnt ”Ydelsen” eller variationer heraf) til brug på kundens (herefter ”Kunden”) online- og fysiske marketingskanaler.
1.2 Når du som Kunden kontraherer med Selskabet og eller SEO af SoMe Captions, i relation til Ydelsen, erklærer Kunden udtrykkeligt, at den har læst, forstået og accepteret disse betingelser og har juridisk bemyndigelse til at binde den juridiske enhed, som Kunden repræsenterer, medmindre andet er eksplicit aftalt mellem parterne.
1.3 Såfremt enkelte vilkår i en konkret aftale fraviger nærværende betingelser, finder de resterende betingelser til stadighed anvendelse.

2. Aftale

2.1 Aftale om køb af Ydelser af Selskabet anses som bindende, når Kunden har modtaget en bekræftelse af aftalevilkårene, jf. nedenstående pkt.
2.2 Bekræftelse af aftalevilkårene i relation til køb af Ydelser mellem parterne fremsendes hurtigst muligt til Kunden efter dialog herom. Rimelige ændringer til aftalen skal meddeles Selskabet inden 24 timer efter modtagelse af denne bekræftelse. Kunden har ikke mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen, jf. dette afsnits pkt. 3.
2.3 Selskabet tilbyder ingen fortrydelsesret, da Ydelserne er specialfremstillet efter Kundens krav, ønsker og behov.
2.4. Priser, der er oplyst ved korrespondance eller på hjemmesiden, er eksklusiv moms.
2.5. Selskabet er ikke ansvarlig for Kundens eventuelle fejl ifm. køb af Ydelser, jf. dog dette afsnits pkt. 2. Har Kunden angivet forkerte oplysninger eller krav, kan Selskabet ikke gøres genstand for implementering af ændringer, rettelser mv.
2.6. Ved løbende, faste samarbejder, har Selskabet ret til at opsige samarbejdet med en måneds varsel.

3. Levering

3.1. Levering af Ydelser sker pr. e-mail, jf. dog dette afsnits pkt. 2.
3.2. Ønsker Kunden levering på anden måde, skal dette fremgå klart ifm. bekræftelsen af aftalevilkårene, eventuelt mod mervederlag. I tilfælde hvor speciallevering medfører et mervederlag, orienteres Kunden herom i forbindelse med indgåelse af aftalen.
3.3. Aftales leveringstiden (herefter deadline) ikke mellem Selskabet og Kunden, fastsætter Selskabet efter eget skøn en passende deadline.
3.4. Levering af Ydelsen kan først tidligst ske efter betaling er fundet sted og modtaget af Selskabet.
3.5. Modtager Selskabet ikke betaling, forbeholder Selskabet sig ret til ikke at leverer aftalte Ydelse. Først når Ydelsen er betalt for og modtaget af Selskabet vil levering af Ydelsen ske.
3.6. Levering af Ydelsen kræver at Kunden har sendt den nødvendige information, der er nødvendig for at Selskabet kan producere og levere den aftalte Ydelse. Det er Kundens eget ansvar at få tilsendt Selskabet de nødvendige informationer, senest 5 dage inden en abonnementsperiode udløber. jf. dog dette afsnits pkt. 3.
3.7 Sender Kunden ikke den nødvendige information senest 5 dage inden abonnementsperiodes udløb, kan Kunden ikke kræve Ydelsens levering til deadline.

4. Ydelsen

4.1. Ydelser købt af Selskabet er som udgangspunkt unikke, medmindre dette i sagens natur ikke er muligt. Medarbejdere hos Selskabet forbeholder sig retten til at afvise bestillinger, der bryder med de generelle bestemmelser om ophav- og brugsret, som findes i dansk ret.
4.2. Såfremt Kunden fremsætter et spillerum for Ydelsens omfang, forbeholder Selskabet sig retten til uden videre at fastsætte dette efter eget skøn. Aftales intet omfang for Ydelsen, fastsætter Selskabet ligeledes omfanget.
4.3. Ønsker Kunden flere Ydelser leveret, leveres disse som én samlet enhed.
4.4. Såfremt Kundens forhold betinger, at Selskabets medarbejdere skal afhente materiale, foretage on-location interviews eller lignende på dennes, samarbejdspartneres eller andre fysiske adresser, forpligter Kunden sig til at betale kørsel efter statens takster uanset Selskabets valgte transportform. Såfremt transporten tidsmæssigt strækker sig ud over en time, afregnes ydermere pr. påbegyndt time, pr. dags dato 795 kr. ekskl. moms pr. time.

5. Abonnement og betaling

5.1 Selskabet tilbyder som udgangspunkt deres Ydelser som en engangsbetaling og opkræves som udgangspunkt forud, medmindre andet er eksplicit aftalt mellem parterne, jf. afsnit 1 pkt. 2.
5.2 Selskabet tilbyder ydermere månedlige, kvartalsvis, halvårlige og årlige abonnementer.
5.3 Betalingen kan ske ved udsendelse af fakturaer med forfaldsdato eller automatisk fornyelse.
5.4 Ved automatisk fornyelse, vil betalingen ske automatisk, hvis Kunden ikke har opsagt sit abonnement 30 dage før abonnementsperioden er udløbet. Betalingen trækkes automatisk fra Kundens indtastet kreditkort, hver gang en abonnementsperiode udløber.
5.5. Såfremt Kunden ønsker ændringer eller tilføjelser til Ydelsen efter levering, udskydes forfaldsdagen ikke.
5.6. Det er alene Kundens pligt at holde sig orienteret om påkravets fremsættelse.
5.7. Misligholder Kunden sine betalingsforpligtelser ved ikke at betale senest på forfaldsdagen, forbeholder Selskabet sig retten til at opkræve morarenter på 7% pro anno og fremsende et rykkergebyr på kr. 100. Erhvervskunder kan ydermere pålægges et kompensationsbeløb på kr. 510.
5.8. Selskabet forbeholder sig retten til årligt at justere det aftalte vederlag iht. nettoprisindekset, dog altid minimum 3%.

6. Tilfredshed

6.1. Mener Kunden ikke, at Ydelsen lever op til den aftalte kvalitet eller kvantitet, skal Kunden gøre indsigelse inden 2 dage efter levering. Efter den angivne indsigelsesfrist betragtes Ydelsen som accepteret, og kunden kan derefter ikke gøre yderligere indsigelser gældende over for Selskabet.
6.2. Selskabet forbeholder sig retten til ikke at blive pålagt at gennemføre rettelser eller ændringer, som måtte anses som urimelige eller påfører Selskabet uforholdsmæssige omkostninger eller tidsforbrug ift. prisniveauet for den konkrete opgave. Denne vurdering foretages af Selskabet.
6.3. Ved større ændringer har Kunden udelukkende ret til et nedslag i pris, såfremt den leverede Ydelse afviger væsentligt fra det aftalte, og Selskabet med rette måtte kunne forvente dette. Denne vurdering foretages af Selskabet.
6.4. Så snart Kunden har accepteret den modtagende Ydelse, eller såfremt Kunden ikke inden for fristen i dette afsnits pkt. 1, har gjort indsigelser i relation hertil, overgår det fulde ansvar ifm. med Ydelsens anvendelse til Kunden. Selskabet kan ikke pålægges noget ansvar i denne henseende, hverken økonomisk, juridisk eller af øvrig karakter. Anvender Kunden Ydelsen inden for indsigelsesfristen, påtager Kunden sig det fulde ansvar over for tredjemand i samtlige henseender.
6.5. Sender Kunden ikke den nødvendige information inden for aftalte tid, jf. afsnit 3, pkt. 6 og 7, kan Kunden ikke kræve tilbagebetaling for den gældende abonnementsperiode ved eventuel manglende eller sen levering.
6.6 Såfremt Kundens forhold betinger, at Selskabet ikke kan levere de aftalte ydelser, jf. afsnit 3, pkt. 6 og 7, bortfalder Kundens betalingsforpligtelse ikke. Ubrugte perioder iht. aftale akkumuleres ikke.

7. Opsigelse

7.1 Kunden kan til enhver tid opsige sit abonnement med en måneds varsel til slutningen af den abonnementsperiode, der er gældende på tidspunktet for Kundens opsigelse.
7.2 Kunden kan kun opsige sit abonnement ved skriftlig henvendelse til Selskabet, hvorefter Selskabet sender en opsigelsesblanket- eller link, som Kunden skal udfylde. Først når opsigelsesblanketen er udfyldt, sendt og modtaget af Selskabet, eller linket er retmæssigt udfyldt, kan Kunden betragte aftalen som opsagt.
7.3 Selskabet kan til enhver tid opsige aftalen ved skriftlig henvendelse uden varsel, jf. dog afsnit 2, pkt. 6.
7.3 Kunden er forpligtet til enhver tid at holde sine kontaktoplysninger og enhver anden relevant information givet til Selskabet opdateret.

8. Ophavsret og brugsret

8.1. I det øjeblik kunden har betalt og accepteret sine Ydelser hos Selskabet, jf. Afsnit 3 og 6, opnår Kunden ubegrænset ophav- og brugsret til disse.
8.2. Betaler Kunden ikke inden for den automatiske opkrævende betaling, før forfaldsdato eller betaler Kunden ikke den aftalte pris til fulde, opnår Kunden ikke ophav- eller brugsret til den leverede Ydelse. Betaling af den oprindelige levering af Ydelsen og dertil påløbende omkostninger bringer ikke en eventuel ophavsretskrænkelse til ophør, medmindre at Selskabet indvilger i dette.
8.3. Benytter kunden sig af Ydelsen uden at have opnået ophavs- og brugsretten, anses dette som et brud på Selskabets ophavsret, hvorfor Kunden vil blive mødt med et krav om erstatning.
8.4. Kunden kan ikke fortryde sit køb ved at undlade at betale, jf. også afsnit 2, pkt. 3.

9. Ansvar

9.1 Selskabet påtager sig under ingen omstændigheder ansvar eller erstatningskrav som følgende af tab eller anden skade som Kunden måtte påføre, ved brug af Ydelsen.
9.2 Ydermere påtager Selskabet sig intet ansvar for Kundens tilsigtede formål af Ydelsen.
9.3 Hvis LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, Google eller andre sociale medier aktivt udsteder en advarsel eller nedlukker Kundens aktiver, skal Selskabet ikke stå til ansvar herfor.

10. Underleverandører

10.1 Selskabet er berettiget til at anvende underleverandører til levering af Ydelserne til Kunden.
10.2 Selskabet hæfter for Ydelser leveret af en underleverandør over for Kunden på samme måde som for egne forhold.

11. Referencer

11.1 Selskabet er berettiget til at bruge Kunden som reference til markedsføringsformål, det vil sige i salgsmateriale og undersøgelser. Kunden giver Selskabet ret til at bruge brugerens varemærker og firmanavn i denne henseende.

12. Datasikkerhed og -håndtering

12.1. Selskabet forpligter sig til at behandle Kundens data fortroligt og med diskretion.
12.2. Selskabet handler alene efter instruks fra Kunden i relation til håndtering af dennes data. Selskabet forpligter sig i denne forbindelse til at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger.
12.3. Selskabet forpligter sig til at beholde Kundens Ydelser som backup i 30 dage, hvorefter filerne slettes.

13. Forbrugervilkår

13.1. Alle aftaler formodes af Selskabet som værende indgået i erhvervsforhold. Det er alene Kundens forpligtelse at oplyse, såfremt denne handler som forbruger iht. Forbrugeraftaleloven med de dertil knyttede retsvirkninger, herunder oplysninger om priser inkl. moms. Såfremt Kunden ikke senest ifm. med aftaleindgåelse har oplyst herom, eller at Selskabet vidste eller burde vide dette, er Kunden pligtig at betale et mervederlag på 25%.
13.2. Selskabet kan altid pålægges krav om forudbetaling for at sikre Kundens betalingsevne.